مشاوره حضوری

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط شخص خانم ابراهیمی                       
 • جلسات فردی به صورت هفتگی به شکل آنلاین یا حضوری                  
 •  نظارت و پیگیری شبانه                               
 • جلسات تصویری در فضای اسکای روم           
 • تماس تلفنی                                           
 •  تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی 
 • و ….                                                 

مشاوره غیرحضوری VIP

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط مشاورین متخصص                
 • جلسه فردی یک بار درماه به صورت آنلاین یا حضوری 
 • نظارت و پیگیری شبانه
 • جلسات تصویری در فضای اسکای روم
 • تماس تلفنی
 • تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی
 • و … 

مشاوره غیر حضوری عادی

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط مشاورین متخصص                               
 •  نظارت و پیگیری شبانه
 •  جلسات تصویری در فضای اسکای روم
 • تماس تلفنی
 • تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی 

و ….                                                 

گالری